Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

https://twanaarts.photography

Over onze privacyverklaring

Aarts Fotografie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Aarts Photography. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-06-2022, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Wij leggen u ook uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met WooCommerce software, Wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Webhosting

Strato

Wij maken gebruik van webhosting geleverd door Strato, Voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van Strato. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Strato. Strato heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Strato is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens.

E-mail en mailinglijsten

Apple

Voor onze gewone zakelijke e-mail gebruiken we de e-maildiensten van Apple. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Apple heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Zij verwerken ook betalingsinformatie zoals uw bankrekeningnummer of kredietkaartnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan te delen met derden. Alle voornoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van Mollie die gebruik maken van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Beoordelingen

Als u een beoordeling achterlaat via het beoordelingsformulier bent u verplicht uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij zullen uw naam vermelden bij de recensie op de website. Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Wij kunnen u vragen om een beoordeling te schrijven nadat uw bestelling is voltooid via het e-mailadres dat u hebt gebruikt om de bestelling te plaatsen.

Vervoer en logistiek

Xpozer

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid dat uw bestelling succesvol bij u wordt afgeleverd. Voor de levering maken wij gebruik van de diensten van Xpozer. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Xpozer delen. Xpozer gebruikt deze gegevens uitsluitend om de overeenkomst van levering uit te voeren. In het geval Xpozer onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

Boekhouding en boekhouding

Exact

Voor onze boekhouding en administratie maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en algemene gegevens betreffende uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, Exact heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onbevoegd gebruik. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen verlenen. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Indien u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om – niet op basis van een verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, voor enig ander doel dan het nakomen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel om u te voorzien van onze diensten en/of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij door de overheid worden verplicht tot een wettelijke verplichting om uw gegevens te delen met het oog op het verlenen van bijstand bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt gehoor te geven en bijstand te verlenen, maar zullen wij, op basis van wettige mogelijkheden, bezwaar aantekenen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantenprofiel bijhouden en bewaren totdat u ons laat weten dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om te worden vergeten. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Het personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en alle documenten die u in het kader van uw opdracht of taak hebt gemaakt.

Uw rechten

Op grond van geldend Nederlands en Europees recht heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u, als betrokkene, deze rechten kunt inroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons bekend heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in geval van een verzoek om te worden vergeten houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die gestructureerd zijn in een machineleesbaar formaat, gebaseerd op gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig behandelen of misbruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de door ons verwerkte gegevens die met uw persoon in verband staan of kunnen worden gebracht, in te zien. U kunt om een dergelijke inzage verzoeken bij onze contactpersoon die belast is met privacykwesties. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die in verband staan of kunnen worden gebracht met uw persoon, te laten aanpassen. U kunt om een dergelijke aanpassing verzoeken bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een verband hebben of kunnen hebben met uw persoon, te beperken. U kunt om een dergelijke beperking verzoeken bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacykwesties. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht te verzoeken dat de door ons verwerkte gegevens die in verband staan met of herleidbaar zijn tot uw persoon, worden verwerkt door een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die belast is met privacykwesties. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dan toe hebben verwerkt, terugsturen en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring. Mocht een nieuwe privacyverklaring gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Aarts Photography
Oude Tiendweg 37
2921AM
Krimpen aan den IJssel
Nederland
E [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken

Vienna Aarts