Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – De identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten
Artikel 9 – Verplichting van de ondernemer in geval van herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Conformiteit en garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurovereenkomst: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenprocedure
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in het kader van een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of een derde partij worden geleverd op basis van een afspraak tussen deze derde partij en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Doorlopende prestatieovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, daaronder begrepen e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die overeenstemt met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen ondernemer en consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – De identiteit van de ondernemer

Aarts Photography

Oude Tiendweg 37
2921AM Krimpen aan den IJssel
Nederland

E [email protected]

KVK 86655299
BTW ID NL004287961B68

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden gratis en zo spoedig mogelijk ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze inzage in de algemene voorwaarden kan worden verkregen en dat zij op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal daarbij worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien op enig moment één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die het origineel zo dicht mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden omtrent de uitleg of de inhoud van één of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden dienen ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten, of diensten en/of digitale inhoud adequaat te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele verzendkosten;
  • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen daarvoor vereist zijn;
  • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone basistarief voor de gebruikte communicatiemethode;
  • of de overeenkomst na het sluiten ervan zal worden gearchiveerd, en zo ja, op welke gegevens zij voor de consument raadpleegbaar is;
  • de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • alle andere talen waarin, naast het Engels, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een transactie op lange termijn.

Artikel 5 – Het contract

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van de resultaten van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product, de dienst of de digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen alvorens het product te leveren:
   1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het feit dat hij van zijn herroepingsrecht is vrijgesteld;
   2. de informatie met betrekking tot bestaande service na verkoop en garanties;
   3. De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, indien van toepassing de leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
   4. de vereisten voor het opzeggen van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurovereenkomst geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

In geval van producten:

 1. De consument kan een koopovereenkomst voor een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet dwingen zijn reden(en) op te geven.
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag waarop het product in ontvangst wordt genomen door de consument of door een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, of
   1. indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met verschillende levertermijnen weigeren, mits hij de consument daarvan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte stelt.
   2. in geval de levering van een product uit verschillende partijen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
   3. in geval van een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

In geval van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze periode moet de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van de wijze waarop hij met het product is omgegaan.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit ondubbelzinnig aan de ondernemer via [email protected] binnen de bedenktijd.
 2. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde mededeling, terug of bezorgt het product aan (de gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet te gebeuren indien de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen. De Consument heeft de termijn van terugzending in ieder geval in acht genomen indien het product voor het verstrijken van de bedenktijd wordt teruggezonden.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
 5. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

 1. Indien de ondernemer de melding van de herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt hij onverwijld een ontvangstbevestiging terug.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten met terugbetalen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de consument.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn bij de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, de digitale inhoud en/of de diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen indien
   1. de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig is nagekomen.
 4. Dienstenovereenkomsten betreffende het ter beschikking stellen van accommodatie wanneer een bepaalde periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, wanneer in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgesteld;
 6. Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die bestemd zijn voor een specifieke persoon;
 7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
 8. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling werd verbroken;
 9. Producten die door hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen.
 11. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de zegels na levering werden verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen indien:
   1. de prestatie is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
   2. de consument heeft verklaard dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht zal verliezen.

Artikel 11 – De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden binnen de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt vermeld dat de prijzen gebonden kunnen zijn aan schommelingen en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
   1. zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
   2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle bij de levering van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 12 – Uitvoering van een overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder “Extra garantie” wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarbij deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen overdraagt die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. De garantie is niet van toepassing indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer worden behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inboeken van bestellingen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dergelijke gevallen heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, met recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na herroeping conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen.
 5. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan aan geen enkel beding rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Artikel 14 – Duurovereenkomsten: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten ontbinden:
  • te allen tijde en niet beperkt zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • althans op dezelfde wijze als zij door hem werden afgesloten;
  • te allen tijde met dezelfde kennisgeving als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden ingeval het contract betrekking heeft op een levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften die regelmatig, maar minder dan eenmaal per maand, plaatsvindt.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot regelmatige aflevering van proefdagbladen, -kranten, -weekbladen en -tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bedenktijd, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag waarop de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de ondernemer hem op de te late betaling heeft gewezen en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een goed bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Het is ook mogelijk om klachten te registreren via het Europese ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.